Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό  που δημοσιοποιήθηκε προσφάτως από το ΥΠΕΧΩΔΕ 

 

Την 5.7.2007 η κα Μαρία Καραμανώφ, Σύμβουλος Επικρατείας και μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος, παρουσίασε με εισήγησή της τις θέσεις του τελευταίου επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Το προτεινόμενο Πλαίσιο παραβιάζει και καταστρατηγεί κάθε έννοια επιστημονικού χωροταξικού σχεδιασμού. Και τούτο διότι, χωρίς να έχει προηγηθεί, ως ώφειλε, η έγκριση του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου της Χώρας, καθώς και των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων για την βιώσιμη δημόσια πολιτική Γεωργίας, Διαχειρίσεως των Υδάτων, Ενεργείας και Δικτύου Υποδομών, το Πλαίσιο σπεύδει να εξασφαλίσει εκ των προτέρων υπέρ της τουριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητος περιοχές της Χώρας κρίσιμες και αναγκαίες για τις ανωτέρω πολιτικές, αναιρώντας έτσι κάθε δυνατότητα για γνήσιο και ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό.

 

Το προτεινόμενο Πλαίσιο, χωρίς να περιέχει επιστημονική εκτίμηση για τη φέρουσα ικανότητα της Χώρας προς τουριστική ανάπτυξη, προβλέπει ένταση αυτής τόσο σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές, όσο και σε περιοχές παρθένες και ευαίσθητα οικοσυστήματα. Με τον τρόπο αυτό, ο λεγόμενος «ποιοτικός τουρισμός» που φέρεται να εισάγει το Πλαίσιο, δεν αντικαθιστά τον μαζικό και άναρχο τουρισμό, αλλά λειτουργεί σωρευτικά προς αυτόν. Παράλληλα, το Πλαίσιο προωθεί σε μεγάλη κλίμακα το τουριστικό μοντέλο β’ κατοικίας για αλλοδαπούς, παραβιάζοντας ευθέως τη χωροταξική νομοθεσία και ιδίως την αυστηρή νομολογία του ΣτΕ για την οικιστική επέκταση και ίδρυση νέων οικισμών.

 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που συνοδεύει το προτεινόμενο Πλαίσιο, δεν έχει τα αναγκαία γνωρίσματα επιστημονικής μελέτης, στερείται παντελώς μεθοδολογίας για την τεκμηρίωση και συναγωγή συμπερασμάτων και είναι εντελώς αόριστη.