Γενικές Αρχές

Οι γενικές αρχές που κατευθύνουν την παρέμβαση του Επιμελητηρίου είναι οι εξής:

1. Η παρέμβαση πρέπει να αρχίσει από το Σύστημα Αξιών, το οποίο καθορίζει την διαχρονική πορεία κάθε κοινωνίας. Για να ξαναγίνει βιώσιμο το σύστημα αξιών, πρέπει να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ πνευματικών και υλικών αξιών, η οποία έχει ανατραπεί στα πλαίσια της σημερινής κοινωνίας της αγοράς. Η έμφαση πρέπει να δίδεται πάντοτε στην Δικαιοσύνη και το Γενικό Συμφέρον.

2. Στο Σύστημα Επικοινωνίας, το οποίο παράγει και διαδίδει την γνώση για την πραγμάτωση των αξιών της κοινωνίας, πρέπει να αποκατασταθεί η αυτονομία και το προβάδισμα της επιστήμης, η οποία σήμερα ρυμουλκείται από την αγορά και την τεχνολογία. Η σκέψη πρέπει να γίνει επιστημονική και συστημική για να συλλαμβάνει τις πολλές αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις της εποχής μας.

3. Η βιώσιμη κοινωνική τάξη απαιτεί γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προνομιούχων και ενδεών, αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύη. Η ορθή κοινωνική πολιτική πρέπει να συνοδεύει πάντοτε την αξιοκρατία.

4. Η κύρια ευθύνη για την μετάβαση στην βιώσιμη κοινωνία έχει ανατεθεί στο Κυρίαρχο Κράτος (Agenda '21), το οποίο, για να ανταποκριθεί στην αποστολή του, πρέπει να ενδυναμωθεί και να γίνει δίκαιο, χρηστό και αποτελεσματικό. Σήμερα είναι αδύναμο και παράγει Χάρτινο Δίκαιο.

5. Στην πηγή των προβλημάτων που μας κληροδότησε ο 20ος αιώνας βρίσκεται η σοβαρή διατάραξη του παραγωγικού συστήματος, το οποίον έχει αγγίξει πλέον το κατώφλι της κρίσεως. Για την αποκατάστασή του απαιτείται Στρατηγικός Σχεδιασμός της Βιωσίμου Αναπτύξεως, φειδώ στην ανάλωση των φυσικών πόρων, ανάκτηση του χαμένου φυσικού κεφαλαίου, ορθολογική κατανομή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στον χώρο, δραστική αναμόρφωση του οικιστικού περιβάλλοντος και, πάνω απ' όλα, ορθή ρύθμιση της αγοράς.

6. Η Agenda '21 διακηρύσσει την ανάγκη σεβασμού και προστασίας των εθνικών ομάδων και την διατήρηση της πολιτισμικής ποικιλότητος που πλήττεται σοβαρά από την κοινωνία της παγκοσμιοποιήσεως. Είναι ανάγκη επίσης να αναζωογονηθούν οι πρωτογενείς ομάδες (οικογένεια κ.λπ.) που δοκιμάζονται από την κρίση της βιομηχανικής κοινωνίας.

7. Στο κέντρο της προσπάθειας για την βιώσιμη κοινωνία βρίσκεται ο σύγχρονος άνθρωπος, ο οποίος πρέπει από εγωκεντρικό άτομο να ξαναγίνει υπεύθυνο πρόσωπο με οικολογική συνείδηση και υπεύθυνη συμπεριφορά.