Σκοπός

Το Επιμελητήριο έχει ως αποστολή την παραγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσεως και πολιτικής για το Περιβάλλον και την Βιωσιμότητα, με σκοπό την πραγμάτωση της Βιώσιμης Κοινωνίας, σύμφωνα με τις αρχές της Παγκόσμιας Διάσκεψης του Ρίο (1992) και της Agenda '21.

Για τον σκοπό αυτό, το Επιμελητήριο μελετά τα σύγχρονα προβλήματα βιωσιμότητος με την επιστημονική μεθοδολογία των Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακος και παρέχει υπεύθυνη τεχνική βοήθεια και καθοδήγηση για τον σχεδιασμό βιώσιμης δημοσίας πολιτικής σε όλους τους τομείς. Λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός κοινωφελούς χαρακτήρος και παρέχει τις υπηρεσίες του σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις και άτομα που πιστεύουν στις αρχές της Βιωσίμου Αναπτύξεως.

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα του 21ου αιώνος είναι δυσκολότερα και πολυπλοκότερα από ποτέ και οι καταστροφές που απειλούνται από αυτά μπορεί να είναι μη αναστρέψιμες. Για τον λόγο αυτό δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν μεμονωμένα και αποσπασματικά, ούτε αφήνουν περιθώρια για εμπειρικές προσεγγίσεις και πειραματισμούς. Απαιτείται συντονισμένη επιστημονική παρέμβαση σε όλο το σύστημα των δημοσίων πολιτικών αλλά και των ιδιωτικών δραστηριοτήτων και προς την κατεύθυνση αυτή ερευνά και εργάζεται το Επιμελητήριο με την βοήθεια της κατάλληλης επιστημονικής μεθοδολογίας, που είναι μόνον η Συστημική.

  Ένας από τους κύριους σκοπούς του Επιμελητηρίου είναι η διάπλαση ήθους βιωσιμότητος και η αύξηση της ικανότητος των επιστημόνων να σκέπτονται συστημικά και να συλλαμβάνουν την διάσταση της βιωσιμότητος τόσο στην χάραξη δημοσίας πολιτικής όσο και στην λήψη ιδιωτικών αποφάσεων.

Από της πλευράς αυτής, το Επιμελητήριο λειτουργεί ήδη ως κέντρο επιμορφώσεως νέων επιστημόνων, οι οποίοι συνεργάζονται στην λύση υπαρκτών προβλημάτων περιβάλλοντος και βιωσιμότητος, υπό την επίβλεψη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που στην πλειοψηφία τους εχρημάτισαν έμπειροι και διακεκριμένοι δικαστές.
Το Επιμελητήριο φιλοδοξεί ότι, με την κατάλληλη ενίσχυση, το Πρόγραμμα αυτό μπορεί να επεκταθεί ώστε η διάδοση της ιδέας της Βιωσιμότητος να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.